دریل رادیال روسی10101


✅ ساخت:روسیه
✅ سال ساخت: ۱۹۸۵ – ۱۹۹۰
✅ طول بازو ۸۰ سانتیمتر
✅ مورس ۳
✅ قفل کن مکانیکی
✅ بازو سینوسی
✅ تعویض دور مکانیکی
✅ ریل و ستون بدون خط و گیرپاژ
✅ گیربکس بدون صدا