پرس ضربه ای ایرانی


  • پرس ضربه ای ایرانی
  • 60،40،30،25 تن
  • لنگ متغیر
  • کلاچ خارموشک
  • فنی عالی