تراش ۱ متر چک

نقد و بررسی : تراش ۱ متر چک

دستگاه تراش ۱ متر

قطر کارگیر ۵۰ سانتیمتر

ساخت چک

سوپورت دستی

چهارریل آبدار

گیربکس عالی