انواع پرس هیدرولیک C فرم

انواع پرس هیدرولیک C فرم

 

انواع پرس ۳۰-۴۰ , ۶۰ تن هیدرولیک

دارای جک زیر

تمیز